Kjelsåslue, ekstra julegave?

Postet av Kjelsås Idrettslag den 19. Des 2021

Vi har åpent i dag tirsdag 21.12 fra klokken 1100 til 1700, på klubbhuset Grefsen stadion.

Fin "kløfri" lue med Kjelsås logo. 

Pris kr 150,- (betaling kun med Vipps, nr. 516979)

Overskudd av salget går til vårt "alle skal med" fond. Dette er midler vi bruker til å hjelpe barn og unge som har behov for støtte til medlemskap og treningsavgifter.  Har du lyst til å betale mer vil pengene gå uavkortet til dette formålet.Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 15. Des 2021

Epost fra Bymiljøetaten 14.12.2021

Regjeringen besluttet i går å innføre ytterligere smitteverntiltak for å få ned sykdomsbyrden og begrense og forsinke spredningen av omikron-varianten. Tiltakene og anbefalingene i denne omgang påvirker dessverre idretten i større grad. 

Tiltakene gjelder fra og med onsdag 15.12 kl. 00:00. 

Vi ber dere alle om å følge de tiltak og anbefalinger som følger nedenfor:

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Bymiljøetaten anbefaler følgelig alle voksne å bruke munnbind på innendørs idrettsanlegg (eksempelvis ved henting og levering av barn til trening eller som tilskuer) dersom det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.

 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle

 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.
 • Se egen nyhetssak om toppidrett.


Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangementer gjelder disse reglene:

    Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

    Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

    Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

    På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

    På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)

    Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

    Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)


Oversikt over alle nye tiltak og anbefalinger finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Des 2021

Som sikkert de fleste har fått med seg, ble det i dag innført flere nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger som følge av det pågående omikronutbruddet.
Tiltakene vil gjelde fra midnatt, 2. desember, og vil bli vurdert på nytt om 2 uker.

Regionale tiltak (gjeldende for Oslo):

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Nasjonale anbefalinger:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Voksne bør vurdere å redusere antall nærkontakter noe.

Alle tiltakene/anbefalingene finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/id2890570/ og her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/


I henhold til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), Kapittel 5A,  er det her markert viktig informasjon for idretten:

 

§ 16b Definisjon av arrangement 

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller 

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 


§ 16c Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

På innendørs arrangementer som nevnt i § 16b første ledd bokstav a til e uten faste, tilviste sitteplasser til alle i publikum er det ikke tillatt å ha flere enn 600 personer i publikum fysisk til stede samtidig. De som er til stede skal deles inn i grupper på inntil 200 personer og det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 

På private sammenkomster som nevnt i § 16b første ledd bokstav f som avholdes innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 100 personer fysisk til stede samtidig. 

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement: 

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer 

c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

d) støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet 

e) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet. 

 

§ 16d Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering. 

§ 16e Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte. 

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Forskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7